GP na změnu hranice katastrálního území

    Ke změně hranice katastrálního území, která není shodná s hranicí obce nebo městského obvodu nebo městské části statutárního města, dochází

a) sloučením více katastrálních území v jedno katastrální území,

b) oddělením části jednoho katastrálního území a připojením této části k jinému katastrálnímu území,

c) vytvořením nového katastrálního území,

d) nahrazením pohyblivé hranice pevnou hranicí.

    Ke změně hranice katastrálního území podle písm. b) může dojít jen v případě, že dosavadní hranice katastrálního území dělí nemovitost, která je předmětem evidence v katastru, nebo v důsledku změny uspořádání pozemků na základě provedených pozemkových úprav. Ke změně hranice katastrálního území podle 2 písm. c) může dojít jen v případě, že je to nezbytné pro správu katastru nebo z jiných závažných důvodů, například při vzniku nové obce.

    Pokud je hranice katastrálního území shodná s hranicí obce, změní se v důsledku změny hranice obce i hranice katastrálního území.