GP na vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla

Budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování katastru, se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný.

 V katastru se neevidují drobné stavby. Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a to:

- stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m a výška 4,5 m,

- podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m  a hloubka 3 m.

GP na změnu obvodu budovy se vyhotovuje pro přístavbu ke stávající budově. Pro zápis dokončené přístavby budovy do katastru nemovitostí je nutné doložit katastrálnímu úřadu geometrický plán pro změnu obvodu budovy, ohlášení změny údajů o stavbě (podpisy nemusí být ověřeny), originál nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí s vyznačením o nabytí právní moci.