Vytyčení hranic pozemku

    Nemáte-li zákonným způsobem označeny vlastnické hranice Vašeho pozemku nebo máte pochybnosti o tom, že oplocení pozemku není postaveno na vlastnické hranici je třeba obrátit se na zeměměřickou firmu s objednávkou na vytyčení vlastnické hranice (neznámé nebo sporné části hranice nebo celého obvodu) daného pozemku. Vytyčení hranice pozemku je třeba u zeměměřické firmy objednat také v případě, že chcete stavět nové oplocení na hranici pozemku a stavbu této drobné stavby musíte podle stavebního zákona oznámit územně příslušnému stavebnímu úřadu. Naše firma hranici pozemku podle údajů katastru nemovitostí předepsaným způsobem vytyčí, lomové body hranice označí předepsanými hraničními znaky, vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku a všechny sousední vlastníky pozemků pozve na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice. Geodet, po tomto seznámení dokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.

    Vytyčení vlastnické hranice bývá i součásti geometrického plánu na rozdělení pozemku, pokud nová hranice se napojuje na hranici neznatelnou, nebo hranici určenou graficky. 

    Doporučuji k vytyčení vlastnické hranice tvořené lomovými body s kódem kvality jiným než 3, takzvané zpřesnění vlastnické hranice pozemku. Součástí je geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku. Kromě protokolu o vytyčení se vlastníkům při předávaní hranice dáva k podpisu souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Spolu s geometrickým plánem je souhlasné prohlášení listinou k změně kodu kvality vytyčených bodů na nejpřesněji evidovanou hranici v katastru nemovitostí. podmínkou je souhlas všech dotčených vlastníku zpřesněné hranice.