vytyčení stavby

    Vytyčení stavby možno rozdělit na vytyčení prostorové polohy stavebního objektu a na podrobné vytyčení skladby objektu. Podrobné vytyčení se liší od druhu stavby a stavební technologie. U rodinných domků se vytyčení prostorové polohy realizuje vytyčením rohů objektu a jejích odsazením na stavební lavičky, nebo opětovným vytyčením rohů na základové pásy, nebo základovou desku. U složitých objektů s kombinovanou technologii stavění (převážně skeletové stavby), se vytyčení provádí stupňovitě, dle postupné realizace stavby.  Výsledný elaborát tvoří vytyčovací protokol s vytyčovacím náčrtem, seznam souřadnic a popřípadě technická zpráva.  Před samotnou realizaci prostorového vytyčení stavby, doporučujeme vytyčení vlastnických hranic pozemku, aby se investor, nebo dodavatel stavby vyhnul tomu, že stavba bude z části ležet na cizím pozemku, popřípadě nebudou dodrženy podmínky stavebního povolení, nebo protipožární ochrany.