inženýrské sítě

    Správci inženýrských sítí dle legislativy evidují prostorový průběh sítí a z tohoto postulátu po stavebníkovi požadují zaměření prostorových změn stávajících, nebo zaměření znovuvybudovaných podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Pro stavebníka zaměřujeme prostorovou polohu nadzemních a podzemních vedení dle požadavků správců. Výsledkem geodetických prací je elaborát obsahující technickou zprávu, situační výkres se zákresem skutečného provedení inženýrské sítě a seznam souřadnic. U inženýrských sítí, které nejsou ve správě správců, vyhotovujeme elaborát ve formě požadovaném dle požadavku objednatele nebo ve formě digitální technické mapy města, pokud se v dané oblasti nachází. U podzemních sítí je potřebné provést měření před záhozem.